Fun
Only logged in members can reply and interact with the post.
Join SimilarWorlds for FREE »

Lingering in the ocean blue

[b][c=800000]'Āwikiwiki, mai lohilohi
Lawe mai i ko papa he'e nalu
Pi'i nā nalu lā lahalaha
'O ka moana hānupanupa
Lalala i ka lā hanahana
Me ke kai hoene i ka pu'e one
Hele, hele mai kākou ē
Hawaiian roller coaster ride[/c][/b]

[image]

 
Post Comment