Exciting
Only logged in members can reply and interact with the post.
Join SimilarWorlds for FREE »

The Textbook list for the course I studied, and graduated from at Uppsala.

I graduated over a year ago now, but the textbooks are very similar for this Autumn's intake:

Josephson, Olle, Ju: ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige, 4. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2013Compulsory*
Parkvall, Mikael, Vad är språk?, Stockholm, Natur och kultur, 2006Compulsory*
Bylin, Maria; Melander, Björn, Språkrådet rekommenderar: perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor, Stockholm, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, 2023Compulsory*
Andersson, Lars-Gunnar, Talets signalord, Part of: Grammatik på villovägar, Solna, Esselte studium, 1987, p. 12–20Compulsory*
Bolander, Maria, Funktionell svensk grammatik, 2. uppl., Stockholm, Liber, 2005Compulsory*
Josefsson, Gunlög, Svensk universitetsgrammatik för nybörjare, 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2010Compulsory*
Philipsson, Anders, Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv, Part of: Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle, Lund, Studentlitteratur, 2004, p. 117–130Compulsory*
Riad, Tomas, Problemlösning i svensk grammatik, Stockholms universitet, 2010, Fulltext PDFCompulsory*
Byrman, Gunilla; Ström, Peter, "Djävulen sitter i detaljerna: Om citatteckenbruk i texter hos Polisen och socialtjänsten, Part of: Sakprosa: Et Tidsskrift for Nordisk Sakprosaforskning [Elektronisk resurs], vol. 11, no. 5, 2019Compulsory*
Helgesson, Karin, "Sortera smart": Legitimering i kommunala informationsmaterial om sortering, Part of: Text och kontext: perspektiv på textanalys, Första upplagan, Malmö, Gleerups, 2017, p. 111–126Compulsory*
Hellspong, Lennart; Ledin, Per, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys., Lund, Studentlitteratur, 1997Compulsory*
Holmberg, Per, Funktionell grammatik för textarbete i skolan, Part of: Språket och kunskapen: att lära på sitt andraspråk i skola och högskola: rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg, Göteborg, Institutet för svenska som andraspråk, [2006], p. 129–148Compulsory*
Josephson, Olle, En bok om textvård, Part of: Textvård: att läsa, skriva och bedöma texter, Stockholm, Norstedts akademiska förlag, 2006Compulsory*
Kahlin, Linda; Tykesson, Ingela; Romanitan, Mihaela Oana, Reparationssekvenser i nyanlända läkares samtal med kolleger och patienter [Elektronisk resurs], Helsingfors, Finskugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet, 2019Compulsory*
Ledin, Per, Intertextualitet, smärta och ett mångstämmigt Apotek, Part of: Till Barbro: texter och tolkningar tillägnade Barbro Söderberg den 23 september 1997, Stockholm, Institutionen för nordiska språk, 1997, p. 63–86Compulsory*
Lind Palicki, Lena; Nord, Andreas, "Ni ska skriva enkelt - det står i lagen": Legitimeringar av klarspråk i en utbildning för myndighetsskribenter., Part of: Språk i undervisning [Elektronisk resurs]: rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj, 2012 = papers from the ASLA symposium in Linköping, 11-12- May, 2012, Rev. uppl. 2014, Uppsala, ASLA, 2014, p. 37–47Compulsory*
Lindström, Jan, Interaktionell lingvistik: procedurer, teman och analyser, Part of: Folkmålsstudier: meddelanden från Föreningen för nordisk filologi., vol. 52, 2014, p. 31–55, Länk till artikelnCompulsory*
Norrby, Catrin; Nilsson, Jenny, Hej, hej, hemskt mycket hej 2.0 [Elektronisk resurs], 1, Göteborg, Förlag Göteborgs Universitet, 2017Compulsory*
Norrby, Catrin, Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra, 3., [rev.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2014Compulsory*
Ottesjö, Cajsa, Insamling och bearbetning av talspråksmaterial, Part of: Sociolingvistik i praktiken, 1. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2015, p. 75–92Compulsory*
Svensson, Jan; Karlsson, Anna-Malin, Inledning: text, textforskning och textteori, Uppsala, Swedish Science Press, 2012Compulsory*
Wirdenäs, Karolina, Samtal och samtalsforskning, Part of: Sociolingvistik, 2. uppl., Liber, 2013, p. 199–235Compulsory*
Artiklar om de svenska landskapsdialekterna, Nationalencyklopedin
Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari, Unga i det flerspråkiga Stockholm, Part of: Avancerad andraspråksanvändning: slutrapport från ett forskningsprogram, Stockholm, Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Makadam förlag, 2014, p. 82–92Compulsory*
Josephson, Olle, Ju: ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige, 4. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2013Compulsory*
Kotsinas, Ulla-Britt, Ungdomsspråk, 3. uppl., Uppsala, Hallgren & Fallgren, 2004
Pettersson, Gertrud, Svenska språket under sjuhundra år: en historia om svenskan och dess utforskande, 2., [uppdaterade] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2005Compulsory*
Stroh-Wollin, Ulla, Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet., Institutionen för nordiska språk, msCompulsory*
Sundgren, Eva, Språklig variation och förändring, Part of: Sociolingvistik, 2. uppl., Liber, 2013, p. 77–121Compulsory*
Svahn, Margareta, Kontinuitet och förändring i västsvenska dialekter, Part of: Svenskans beskrivning: [SvB.] 32 Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011, Karlstad, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 2013, p. 52–72Compulsory*
Swedia 2000, Göteborgs universitet, direktlänkCompulsory*
Teleman, Ulf, Ett språk för ett rike, Part of: Forskning och framsteg, 2005Compulsory*
Diamond, Jared, Kopior och lånebokstäver: Skrivkonstens utveckling, Part of: Vete, vapen & virus: en kort sammanfattning av mänsklighetens historia under de senaste 13 000 åren, [Ny utg.], Stockholm, Norstedt, 2006, p. 218–239Compulsory*
Josephson, Olle, Ju: ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige, 2. uppl., Stockholm, Norstedts akademiska förlag, 2005
Lindstedt, Inger, Talarens hantverk: att göra framgångsrika presentationer, 1. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2015Compulsory*
Melin, Lars, Det är alltid två om en text, Part of: Läsning, Göteborg, Makadam, 2013, p. 31–40Compulsory*
Renberg, Bo, Bra skrivet väl talat: handledning i skrivande och praktisk retorik, 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2013Compulsory*
Strömquist, Siv, Skrivboken: skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier, Åttonde upplagan, Malmö, Gleerups, [2019]Compulsory*

 
Post Comment
 
363 people following
Study & Exams
Personal Stories, Advice, and Support
New Post
Associated Groups Forum Members