I Am A 90'S Baby
Only logged in members can reply and interact with the post.
Join Similar Worlds today »

Ech sinn am September 1995 gebuer

My birthdays were always a special occasion for the whole household as I shared it with my mother's mother, my grandmother Camille. I was given her name as my middle name when I was born.

Meng Gebuertsdeeg waren ëmmer eng speziell Geleeënheet fir de ganze Stot wéi ech et mat der Mamm vu menger Mamm, der Groussmamm Camille gedeelt hunn. Ech krut hiren Numm als mëttlere Numm wéi ech gebuer sinn.

 
Post Comment  
 
3323 people following
I Am A 90'S Baby
Personal Stories, Advice, and Support
New Post
Group Members